SBK

Verksamhet

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Svenska Brukshundklubben har ca 290 lokala klubbar runt om i landet och 15 rikstäckande rasklubbar. Organisationen har idag ca 70 000 medlemmar. Genom att bli medlem får du tillgång till många utbildningar och aktiviteter för dig och din hund.

SBK är en ideell organisation utan några politiska eller religiösa kopplingar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning och tävling samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser.

SBK har en lokalklubb i nästan landets alla kommuner, i vissa kommuner finns det t.o.m flera lokalklubbar. Därför kan vi stolt kalla oss för hundägarnas utbildningsorganisation.

SBKs verksamhet är organiserad i lokal, regional och central nivå. Den lokala nivån utgörs av ca 290 lokalklubbar och den regionala nivån utgörs av 18 distrikt. Den centrala nivån utgörs av den övergripande ledningen av hela vår verksamhet.

SBKär en del av Svenska Kennelklubben (SKK) och den största specialklubben i organisationen. SBK är hundägarnas rikstäckande utbildningsorganisation med central administration i Stockholm. Utöver enskilda medlemmar finns rasklubbar för brukshundar anslutna till organisationen.

Sveriges Hundungdom är SBKs och SKKs ungdomsförbund.

Mål och uppgifter

Brukshundklubbens mål:
Grundläggande hundägarutbildning för alla
Alla brukshundar skall mentaltestas och beskrivas
Tjänstehundar för totalförsvarets behov
Nya tävlingsformer
Plats för alla som vill tävla
Ungdomsverksamhet på alla lokalklubbar
Minskad medlemsgenomströmning
Fungerande intern kommunikation och snabbare beslutsvägar
Klubbens uppgifter enligt förbundets grundstadga är att:
utbilda hundägare och sprida kunskap om hundens rätta vård, fostran och dressyr samt utbilda hundar av alla raser,
inom ramen för förbundets verksamhet företräda hundägarintressen samt verka för en god hundhållning och en förbättrad djursjukvård,
väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av de raser för vilka förbundet har avelsansvar samt bevara och utveckla dessa rasers bruksegenskaper,
rekrytera och utbilda hundförare och hundar samt hundtjänstpersonal för totalförsvaret liksom för andra samhällsnyttiga ändamål
stimulera/bedriva tävlings-, prov och utställningsverksamhet, på lokal nivå fullgöra de uppgifter, som åligger förbundet i egenskap av specialklubb i Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.
För att förvekliga sina uppgifter skall klubben bland annat:
samverka med distriktet och övriga inom distriktet verksamma lokalklubbar och rasklubbar, med Svenska Kennelklubben, specialklubbar och Sveriges Hundungdom samt berörda myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet,
utbilda medlemmar inom klubben till instruktörer, tävlings- och föreningsfunktionärer, bruksprovsdomare m fl. anordna kurser och studiecirklar för medlemmar i allmän dressyr och hundhållning med deltagande av hundar av alla raser,
anordna kurser i dressyr för brukshundverksamhet avseende hundar av alla raser,
anordna kurser för hundar och förare för totalförsvarändamål och andra samhällsnyttiga ändamål,
anordna officiella bruks- och lydnadsprov, tävlingar och korningar/mentalbeskrivningar,
i samarbete med skolor, kommuner m fl verka för en förbättrad hundhållning,
fortlöpande medverka i frivilliga försvarsverksamheten,
tillvarata hundägarnas intressen inför myndigheter, organisationer m fl inom verksamhetsområdet.

Läs mer på SBK’s hemsida »