Policy

…för Hunden i Svenska Brukshundklubben (SBK) 990120

Bakgrund
Hunden intar en unik ställning i människans liv och i samhället. Hundens popularitet genom historien och idag visar att den har en mycket stor betydelse för människan. Hunden är viktig både som social kamrat till människan och samhällsnyttig tjänstehund. Hundens positiva betydelse för människans hälsa är till gagn för samhället och ökar människans livskvalitet.

Social anpassning
Hunden lever som vi människor i grupper där man har olika roller och funktioner. Initiativ och ledarskap samordnar gruppens aktiviteter. En förutsättning för detta är ett väl fungerande kommunikationssystem. Hot och aggression ökar avståndet mellan individer och splittrar en grupp. Hunden ska känna sig trygg i sin grupp och roll.

Hundägaren har ett ansvar för att hunden är välanpassad i vårt samhälle. Den skall kunna röra sig bland människor, andra hundar och i olika miljöer utan att ställa till förtret eller själv må dåligt. En positiv anpassning till social och fysisk miljö börjar redan i valpstadiet.

Träning
Träningen med hunden ska bygga på att utnyttja dess naturliga förutsättningar för inlärning. Detta sker på efektivaste sätt genom att belöna fram önskade beteenden. Användandet av obehag akn leda till oönskade reaktioner, som exempelvis rädsla, passitivitet eller att hunden söker avstånd.

I träningen formas hundens beteenden steg för steg. Denna process skall inte forceras om man vill uppnå ett varaktigt resultat. Träningen skall planeras med hänsyn till individens förutsättningar. I början av träningen väljs en plats utan störningar så att hunden får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Allt eftersom hundens förmåga att lyda ökar läggs även sociala krav på utförandet. Detta måste dock ske succesivt och anpassas till hundens kunskapsnivå och motivation för uppgiften. För ett lyckat resultat är det viktigt att hunden drivs av sin egen lust att utföra uppgiften, vilket medför att förarens sociala krav skall vara av underordnad betydelse. Kraven får därför aldrig överstiga hundens förmåga.

Etik
Inom brukshundklubben står hunden i centrum. Detta innebär att medlemmen skall förhålla sig till sin hund så att den inte utsätts för otillbörlig eller kränkande behandling. hunden behandlas väl och handhas från sina individuella förutsättningar.

Vid träning och tävling skall hunden vara frisk och i god kondition. Våld och aga är förbjudet. Det är också förbjudet att använda stackel, elhalsband och andra redskap eller metoder som orsakar grov smärta. De träningsmetoder som används skall utgå från hundens naturliga möjligheter och förutsättningar.

Medlemmens agerande skall ge en positiv bild av brukshundklubben. Det medför att hunden uppfattas som en tillgång och ett positivt inslag i samhället.